คณะผู้บริหาร

นางขนิษฐา รามางกูล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา