กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวิไลวรรณ วิเศษศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสาวิตรี ณ อุดม
พนักงานราชการ