กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศจีมาศ พ่อบำรุง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย