กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางอภิญญา วงศ์บัณฑิตย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายชัชวาลย์ แก้วดี
ครู คศ.3

นางสาวพัชรี อุสาพรม
ครูผู้ช่วย

นายธีรวุฒิ ตามะลี
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0916901565