กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอภิญญา วงศ์บัณฑิตย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายชัชวาลย์ แก้วดี
ครู คศ.3

นางสาวพัชรี อุสาพรม
ครูผู้ช่วย

นายธีรวุฒิ ตามะลี
ครูอัตราจ้าง