กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางลักขณา ไตรยราช
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางรตวรรณ น้อยเภา
ครู คศ.3

นายนพดล แก่นจันทร์
ครู คศ.3