กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนงค์รักษ์ จาตุรัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางรัชนี กัลยาบาล
ครู คศ.3