กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจิราภรณ์ กวานสุพรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายกิตติกร เนียมอ่ำ
ครูผู้ช่วย